25 Mart 2011 Cuma

HUKUKTA YORUM YÖNTEMLERİ

   Kanunlar, genel ve soyut nitelik taşıyan kurallardan oluşur. Hakimlerin hukuku uygulaması sırasında, bu soyut ve genel kurallar somut ve özel olaylara uygulanır. Bu yapılırken de birtakım yorum yöntemlerine başvurulur. Hukukta yorum yöntemleri üçe ayrılır. Bunlar:   
   1)Deyimsel yorum yöntemi
   2)Tarihsel yorum yöntemi
   3)Amaçsal yorum yöntemi
   Deyimsel Yorum Yöntemi: Bu yöntemde kanunun sözüne ve özüne dikkat edilir. Hakim hukuk kurallarını somut olaya uygularken kanun koyucunun kullandığı deyimlere ve dil özelliklerine bakarak yorum yapar. Kanunun deyimsel ve dilsel özellikleri temel alınarak yorum yapılır. Bu yönteme lafzi yorum yöntemi de denir.
   Tarihsel Yorum Yöntemi: Bu yöntemde kanun koyucunun kanunu koyarken içinde bulunduğu duruma, amacına ve kanunun koyulduğu dönemdeki toplumun koşullarına dikkat edilir. Bu yöntemde yorum, kanun oluşturulurken kullanılan kaynaklardan, kanunun taslağından, kanun tasarısı ve kanun tekliflerinden faydalanarak yapılır.
   Amaçsal Yorum Yöntemi: Bu yöntemde kanunun sözünden ve oluşturulduğu dönemdeki toplumsal koşullardan ziyade kanunun uygulanacağı dönemdeki toplumsal koşullara ve toplumun gereklerine bakılarak yorum yapılır.